2017. február 13., hétfő

Orendt Mihály: Kovács Károly, nyugalmazott hegyközcsatári református tiszteletes

Hegyközi Oldala Bihar megyében fényképe. 
Kovács Károly.Forrás:hegykozcsatar.lapunk.hu 

Orendt Mihály megható cikket írt Kovács Károly nyugalmazott hegyközcsatári lelkészről : 


"Kovács Károly a Bihar megyei Értarcsán született 1936-ban.
Elemi iskoláit helyben, majd Érmihályfalván végezte. A
nagyváradi 2. számú fiú líceumban hamarosan le is
érettségizik. Ezt követően Kolozsvárra megy, ahol elvégezi
teológiai tanulmányait is.
1960-ban a teológia elvégzése után Diószegen kap
segédlelkészi állást, ahol 1963. november 1-ig szolgálja az
Egyházközséget. 1961-ben házasságot köt Dovin Valériával.
Házasságukból egy leánygyermek születik, Laura. 1963.
november 1-én Diószegről a csatári gyülekezet rendes lelkészi
állásra invitálja, melyet ő azonnal el is fogad. 1970-ben
javaslatára a csatári református templom épületébe
bevezetésre kerül az elektromos áram. Szolgálati ideje alatt -
1971-, 1981- és 2002-ben - háromszor is megszervezi a csatári
református templom külső renoválását.
Szeretett felesége időközben elhalálozik tiszteletes úr és
családjának mély fájdalmára. Felesége nem különben szép és
tartalmas életpályát járt be férje oldalán. Hegyközcsatár
Rendelőintézetében a mindenkori kihelyezett orvosok
asszisztensnőjeként nap, mint nap megtalálhatták őt
Hegyközcsatár polgárai. Csodálatosan kedves, halk szavú
teremtést volt, gyógyító munkájában rendkívül felkészült,
mindenki nagyon szerette őt.
1992-2004 között tiszteletes úr a gyülekezet segítségével
belefog egy Halottas Kápolna tervezésébe és kivitelezésébe,

melyet végül az Egyházközség teljes önerőből épített fel. A
létesítmény 2004-re nyugalomba vonulásának évére teljes
egészében elkészül. Nyugdíjazását követően esetenként az új
lelkész mellett gyakran jelenik meg és segít be konfirmálások
és úrvacsoraosztások alakalmával, valamint részt vesz egyéb
rendezvényeken is, melyek kapcsolatban állnak az
Egyházközség tevékenységeivel.
A Nőszövetség névadó ünnepségén például emlékezetes
beszédet is mond. Leánya Laura hamarosan fiúunokával
(Tamás) örvendezteti meg. A rendszerváltást követően a
tiszteletes az újrainduló Lorántffy Zsuzsanna Református
Gimnáziumban, püspöki kinevezéssel öt évig pedagógiai és
nevelői munkát végez, mint vallástanár és iskolalelkész.
Ebben a nagynevű intézményben dolgozik leánya is, majd
később a felcseperedő unoka is ebben az intézményben
végzi gimnáziumi tanulmányait. 2011-ben Hegyközcsatár
Polgármesteri Hivatala négy kiemelt 20. századi
forradalmárának adományoz Életmű-díjat, mely személyek
között természetesen ott van az Egyházközséget 41 éven át
szolgáló nt. Kovács Károly tiszteletes is. 

Anekdota:
1990 augusztusában a tiszteletes többedmagával felutazik Ó-Budára, - az anyaországba, – ahol egy tragikus körülmények
között elhunyt fiatalasszony temetésén vesz részt. A fiatal párt egykor ő eskette össze
Hegyközcsatáron. Az óbudai tiszteletes hamarosan át is adja a szót nt. Kovács Károlynak.
A mindig kőkemény tiszteletes most meghatottan, elérzékenyülve idézi Mózes harmadik könyvének, 3. részének 19. versét, mely a következő képen hangzik:
„... mert por vagy te s
ismét porrá leszesz...”
majd könnyes szemmel elővette a magával hozott urnát, melyben újlaki föld volt és beleborította a sírba. Így búcsúzott el ő az egykor Hegyközújlakon született, majd általa házasságra lépő fiatalasszonytól.

Általam, valamint minden csatári ember által nagyra becsült
nt. Kovács Károly (nyugalmazott,református lelkipásztor)
2017-ben, életének 81-ik évében - leánya szavaival
élve - visszaadta testét és lelkét égi teremtőjének." 
Forrás : hegykozcsatar.lapunk.hu 

Hegyközi Oldala Bihar megyében fényképe.
Kovács Károly hegyközcsatári nyugalmazott református lelkész temetése a temető kápolnája mellett Csüri püspök úr vezetésével